Nr 58/2017  |  26-04-2017

Zgoda Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A. na publiczną emisję obligacji

PKN ORLEN S.A. ( „Spółka”) informuje, że Rada Nadzorcza PKN ORLEN S.A. na posiedzeniu w dniu 26 kwietnia 2017 roku wyraziła zgodę na emisję przez Spółkę obligacji w ramach drugiego programu emisji obligacji detalicznych. 
Program emisji obligacji zakłada wyemitowanie w kilku seriach obligacji do łącznej kwoty 1 mld PLN w okresie 12 miesięcy. Obligacje będą oferowane w trybie oferty publicznej. PKN ORLEN S.A. planuje wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku regulowanym w ramach platformy Catalyst. Parametry poszczególnych emisji będą ustalane w oparciu o bieżące otoczenie rynkowe i potrzeby Spółki.
 
Przeprowadzenie oferty publicznej w ramach drugiego programu emisji obligacji detalicznych wymaga również uprzedniego zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego prospektu emisyjnego dotyczącego oferty.

Raport sporządzono na podstawie Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Zarząd PKN ORLEN S.A.