Nr 69/2017  |  24-05-2017

Złożenie prospektu dotyczącego programu emisji obligacji do Komisji Nadzoru Finansowego

PKN ORLEN S.A. („Spółka”) informuje, że 24 maja 2017 roku złożył do Komisji Nadzoru Finansowego prospekt dotyczący programu publicznych emisji obligacji („Program”), na który Rada Nadzorcza Spółki wyraziła zgodę na posiedzeniu w dniu 26 kwietnia 2017 roku.

Program emisji obligacji zakłada wyemitowanie w kilku seriach obligacji do łącznej kwoty 1 mld PLN w okresie 12 miesięcy. Obligacje będą oferowane w trybie oferty publicznej, po zatwierdzeniu i opublikowaniu prospektu emisyjnego. PKN ORLEN S.A. planuje wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku regulowanym w ramach platformy Catalyst. Parametry poszczególnych emisji będą ustalane w oparciu o bieżące otoczenie rynkowe i potrzeby Spółki.

Patrz także: raport bieżący nr 58/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 roku.

Raport sporządzono na podstawie Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Zarząd PKN ORLEN S.A.