Nr 77/2017  |  08-06-2017

Wniosek akcjonariusza Skarbu Państwa o zmiany do porządku obrad ZWZ PKN ORLEN S.A. zwołanego na 30 czerwca 2017 roku

PKN ORLEN S.A. („Spółka”) informuje, że 8 czerwca 2017 roku do Spółki wpłynął wniosek Ministra Energii, działającego w imieniu akcjonariusza Skarbu Państwa, o wprowadzenie następujących zmian, na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zwołanego na 30 czerwca 2017 roku:

1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24 stycznia 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu.
2. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) Zasad rozporządzania składnikami aktywów trwałych,
b) Zasad postępowania przy zawieraniu umów o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem oraz zmiany tych umów,
c) Zasad postępowania przy zawieraniu przez Spółkę umów darowizny, zwolnienia z długu lub innych umów o podobnym skutku,
d) Zasad i trybu zbywania składników trwałych,
e) Obowiązku przedkładania sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem,
f) Określenia wymagań dla kandydata na członka Zarządu Spółki,
g) W sprawie realizacji obowiązków wynikających z art. 17 ust. 7, art. 18 ust. 2, art. 20 oraz art. 23 ustawy o zarządzaniu mieniem państwowym.

Minister Energii uzasadnił swój wniosek koniecznością wypełnienia zapisów ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 2259), a także korzystaniem z uprawnień dotyczących zmian w składzie Rady Nadzorczej, przysługujących mu jako akcjonariuszowi w Statucie Spółki oraz kodeksie spółek handlowych. Wniosek Ministra Energii jest załączony do niniejszego raportu bieżącego.
PKN ORLEN S.A. opublikuje zmieniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, niezwłocznie po tym jak Zarząd Spółki podejmie stosowną uchwałę.
Wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie internetowej Spółki pod adresem www.orlen.pl, zakładka relacje inwestorskie/walne zgromadzenie.

Patrz także: raport bieżący nr 65/2017 z 16 maja 2017 roku.

Raport sporządzono na podstawie Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Zarząd PKN ORLEN S.A.