Nr 78/2017  |  09-06-2017

Zmiana porządku obrad ZWZ PKN ORLEN S.A. zwołanego na 30 czerwca 2017 roku

PKN ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku przy ul. Chemików 7, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000028860, o kapitale zakładowym/wpłaconym 534.636.326,25 zł, numerze NIP 774-00-01-454 (dalej zwany PKN ORLEN S.A. lub Spółka) informuje, że do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zwołanego na 30 czerwca 2017 roku wprowadzone zostały nowe punkty w brzmieniu:

1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z  dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu.
2. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zasad rozporządzania składnikami aktywów trwałych,
b) zasad postępowania przy zawieraniu umów o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem oraz zmiany tych umów,
c) zasad postępowania przy zawieraniu przez Spółkę umów darowizny, zwolnienia z długu lub innych umów o podobnym skutku,
d) zasad i trybu zbywania składników trwałych,
e) obowiązku przedkładania sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem,
f) określenia wymagań dla kandydata na członka Zarządu Spółki,
g) w sprawie realizacji obowiązków wynikających z art. 17 ust. 7, art. 18 ust. 2, art. 20 oraz art. 23 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

Na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, PKN ORLEN S.A. ogłasza nowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zmieniony na żądanie Akcjonariusza:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy ORLEN i PKN ORLEN S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2016 r. 
7. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego PKN ORLEN S.A. za rok obrotowy 2016, a także wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2016.
8. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy ORLEN za rok obrotowy 2016.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A. za rok obrotowy 2016.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy ORLEN i PKN ORLEN S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2016 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego PKN ORLEN S.A. za rok obrotowy 2016.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy ORLEN za rok obrotowy 2016.
13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2016 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu.
17. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu.
19. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zasad rozporządzania składnikami aktywów trwałych,
b) zasad postępowania przy zawieraniu umów o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem oraz zmiany tych umów,
c) zasad postępowania przy zawieraniu przez Spółkę umów darowizny, zwolnienia z długu lub innych umów o podobnym skutku,
d) zasad i trybu zbywania składników trwałych,
e) obowiązku przedkładania sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem,
f) określenia wymagań dla kandydata na członka Zarządu Spółki,
g) w sprawie realizacji obowiązków wynikających z art. 17 ust. 7, art. 18 ust. 2, art. 20 oraz art. 23 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym.
20. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia

Powyższa zmiana została dokonana w oparciu o dostarczony do Spółki w dniu 08 czerwca 2017 roku, wniosek Ministra Energii, działającego w imieniu Akcjonariusza Skarb Państwa, na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych. 

Minister Energii uzasadnił swój wniosek koniecznością wypełnienia zapisów ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 2259), a także korzystaniem z uprawnień dotyczących zmian w składzie Rady Nadzorczej, przysługujących mu jako akcjonariuszowi w Statucie Spółki oraz kodeksie spółek handlowych.

Akcjonariusz poinformował, iż projekty uchwał w sprawach zgłoszonych do porządku obrad zostaną przedłożone bez zbędnej zwłoki, po ich uprzednim doprecyzowaniu. PKN ORLEN S.A. po otrzymaniu od Akcjonariusza projektów uchwał w sprawach wprowadzonych do porządku obrad, niezwłocznie opublikuje je w formie raportu bieżącego. 

Wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie internetowej Spółki pod adresem www.orlen.pl, zakładka relacje inwestorskie/walne zgromadzenie.

Patrz także raport bieżący nr 77/2017 z 8 czerwca 2017 roku oraz raport bieżący nr 65/2017 z 16 maja 2017 roku.

Raport sporządzono na podstawie § 38 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r. poz. 133 ze zm.)

Zarząd PKN ORLEN S.A.