Nr 84/2017  |  26-06-2017

Rada Nadzorcza PKN ORLEN S.A. powołała Pana Wojciecha Jasińskiego na Prezesa Zarządu Spółki na kolejną kadencję

PKN ORLEN S.A. („Spółka”) informuje, że Rada Nadzorcza PKN ORLEN S.A. na posiedzeniu w dniu 26 czerwca 2017 roku powołała Pana Wojciecha Jasińskiego na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki na wspólną trzyletnią kadencję Zarządu rozpoczynającą się w dniu następującym po dniu wygaśnięcia obecnie trwającej wspólnej kadencji Zarządu Spółki, czyli po dniu odbycia się Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2016 rok.

Pan Wojciech Jasiński pełni funkcję Prezesa Zarządu PKN ORLEN S.A. od 16 grudnia 2015 roku.

Pan Wojciech Jasiński jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1972-1986 pracował w Płocku, m.in. w NBP Oddział w Płocku, w Urzędzie Miejskim, w tym jako radca prawny w Izbie Skarbowej. W latach 1990-1991 organizował samorząd terytorialny w województwie płockim, jako Delegat Pełnomocnika Rządu ds. Reformy Samorządu Terytorialnego. Od 1992 do 1997 roku pracował w Najwyższej Izbie Kontroli, kolejno jako dyrektor: Delegatury NIK w Warszawie, Zespołu Finansów i Budżetu, Departamentu Budżetu Państwa. W latach 1997-2000 pełnił funkcję Członka Zarządu, następnie Prezesa Zarządu warszawskiej spółki Srebrna. W latach 1998-2000 był Członkiem Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska. Od września 2000 do lipca 2001 roku zajmował stanowisko Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. W latach 2006-2007 był Ministrem Skarbu Państwa.
Od 2001 do grudnia 2015 roku wykonywał mandat posła na Sejm RP (IV-VIII kadencji) pełniąc funkcje: Przewodniczącego Podkomisji Stałej ds. Systemu Bankowego i Polityki Pieniężnej, Przewodniczącego Komisji Gospodarki, Przewodniczącego Komisji Finansów Publicznych. Był również członkiem sejmowej Komisji Skarbu Państwa.
Od 25 lutego 2016 roku jest Członkiem Rady Nadzorczej PKO Bank Polski S.A.

Pan Wojciech Jasiński złożył pisemne oświadczenie, że z dniem objęcia stanowiska Prezesa Zarządu na nową kadencję nie będzie wykonywał innej działalności będącej konkurencyjną wobec PKN ORLEN S.A., ani też nie będzie uczestniczył w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej, nie będzie członkiem organów konkurencyjnych spółek kapitałowych, nie będzie uczestniczył w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Wojciech Jasiński oświadczył również, że nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 700).

Raport sporządzono na podstawie § 5 ust. 1 pkt 22 i § 28 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r. poz. 133 z późn. zm.).

Zarząd PKN ORLEN S.A.