Nr 86/2017  |  29-06-2017

Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Energii zgłosił uzupełnienie projektów uchwał ZWZ PKN ORLEN S.A. zwołanego na 30 czerwca 2017 roku

PKN ORLEN S.A. („Spółka”) informuje, że Akcjonariusz Spółki – Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Energii, na podstawie art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych, w uzupełnieniu wniosku złożonego na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zgłosił projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie:
1. Zmiany uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z  dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu.
2. Zmiany Statutu.
3. Upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki.
4. Zasad postępowania przy zawieraniu umów o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem oraz zmiany tych umów.
5. Zasad postępowania przy zawieraniu przez Spółkę umów darowizny, zwolnienia z długu lub innych umów o podobnym skutku.
6. Zasad zbywania składników aktywów trwałych.
7. Obowiązku przedkładania sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem.
8. Określenia wymagań dla kandydata na członka Zarządu Spółki oraz przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na członka zarządu.
9. Wprowadzenia w spółkach, wobec których Spółka jest przedsiębiorcą dominującym zasad wymienionych  w ustawie o zarządzaniu mieniem państwowym.

Podjęcie uchwał w tych sprawach dotyczy punktów 16, 18 i 19 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKN ORLEN S.A., zwołanego na dzień 30 czerwca 2017 roku.

Projekty uchwał stanowią załącznik do niniejszego raportu bieżącego. Dostępne są także na stronie internetowej Spółki pod adresem www.orlen.pl w zakładce Relacje Inwestorskie/Walne Zgromadzenie.

Patrz także: raport bieżący nr 78/2017 z 9 czerwca, raport bieżący nr 77/2017 z 8 czerwca 2017 roku oraz raport bieżący nr 65/2017 z 16 maja 2017 roku.

Raport sporządzono na podstawie § 38 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r. poz. 133 z późn. zm.).

Zarząd PKN ORLEN S.A.