Nr 88/2017  |  30-06-2017

Rada Nadzorcza PKN ORLEN S.A. powołała członków Zarządu Spółki na nową wspólną kadencję

PKN ORLEN S.A. („Spółka”) informuje, że Rada Nadzorcza PKN ORLEN S.A. na posiedzeniu w dniu 29 czerwca 2017 roku powołała do Zarządu PKN ORLEN S.A. następujące osoby:

- Pana Mirosława Kochalskiego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu,
- Pana Zbigniewa Leszczyńskiego na stanowisko Członka Zarządu,
- Pana Krystiana Patera na stanowisko Członka Zarządu,
- Pana Wiesława Protasewicza na stanowisko Członka Zarządu,
- Panią Marię Sosnowską na stanowisko Członka Zarządu,

na wspólną trzyletnią kadencję Zarządu rozpoczynającą się w dniu następującym po dniu wygaśnięcia obecnie trwającej wspólnej kadencji Zarządu Spółki, czyli po dniu odbycia się Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2016 rok.

Pan Mirosław Kochalski pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu, a Panowie Zbigniew Leszczyński i Krystian Pater pełnią funkcje Członków Zarządu PKN ORLEN S.A. w obecnej kadencji.

Pan Mirosław Kochalski

Pan Mirosław Kochalski został powołany na stanowisko Wiceprezesa Zarządu PKN ORLEN S.A. w dniu 8 lutego 2016 roku.
Jest absolwentem Wydziału Historii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończył studia podyplomowe w Krajowej Szkole Administracji Publicznej oraz Zarządzanie Wartością Firmy w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy na stanowiskach menedżerskich i doradczych zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym.
W roku 1994 pracował w Urzędzie Rady Ministrów na stanowisku głównego specjalisty. W latach 1995-1999 zatrudniony w Urzędzie Zamówień Publicznych, kolejno na stanowiskach Dyrektora Biuletynu Zamówień Publicznych, Dyrektora Zespołu Szkoleń i Promocji, Dyrektora Generalnego. W latach 1999-2002 pełnił funkcję Dyrektora Biura Dostaw i Zakupów Pozapaliwowych w PKN ORLEN S.A. W okresie 2003-2006 pracownik Samorządu Miasta Stołecznego Warszawy, od stanowiska Dyrektora Biura Zamówień Publicznych do p.o. Prezydenta m.st. Warszawy. W latach 2006-2008 był Prezesem Zarządu Ciech S.A. W roku 2010 pracował na stanowisku Managing Director w Coifer Impex SRL w Bukareszcie. W latach 2012-2015 pełnił funkcję Dyrektora Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

Pan Zbigniew Leszczyński

Pan Zbigniew Leszczyński jest Członkiem Zarządu PKN ORLEN od 8 lutego 2016 roku.
Jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Rachunkowość i Finanse. Ukończył podyplomowe studia Zarządzanie Spółką na Rynku Unii Europejskiej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, Projektowanie i Eksploatacja Sieci Komputerowych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Zarządzanie Projektami w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego.
Posiada bogate doświadczenie menedżerskie w branży paliwowej. Związany z Grupą ORLEN, przez okres blisko dziesięciu lat odpowiadał m.in. za budowę, rozwój i rozliczanie sieci stacji paliw w spółce ORLEN Paliwa oraz wsparcie i rozwój hurtowej sprzedaży produktów rafineryjnych w PKN ORLEN. Wdrożył także wiele strategicznych dla Koncernu projektów. Pełnił również między innymi funkcje Prezesa Zarządu Wodociągów i Kanalizacji w Opolu Sp. z o.o., Prezesa Zarządu Rynex Sp. z o.o., Prezesa Zarządu Wisła Płock S.A. oraz Dyrektora Pionu ds. Sprzedaży i Marketingu w Kompanii Węglowej S.A.  Prowadził także własną działalność gospodarczą w zakresie doradztwa, nadzoru oraz prowadzenia projektów.
Obecnie pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej ORLEN Deutschland GmbH, Członka Rady Nadzorczej Unipetrol oraz przewodniczącego Rady Nadzorczej ORLEN Paliwa.

Pan Krystian Pater

Pan Krystian Pater jest Członkiem Zarządu PKN ORLEN od marca 2007 roku. 
Jest absolwentem Wydziału Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończył podyplomowe studium Inżynieria i Aparatura Chemiczna na Politechnice Warszawskiej, Zarządzanie i Marketing w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica, Zarządzanie dla Sektora Naftowego, Zarządzanie Wartością Firmy w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie i Akademię Psychologii Przywództwa w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej. Od 1993 roku związany z Petrochemią Płock S.A., a następnie z PKN ORLEN, w którym od 2005 do 2007 roku pełnił funkcję Dyrektora Wykonawczego ds. Produkcji Rafineryjnej. 
Obecnie jest Członkiem Zarządu AB ORLEN Lietuva i Członkiem Rady Nadzorczej Unipetrol, a.s. Ponadto pełni funkcje: Członka Zarządu CONCAWE oraz Prezesa Stowarzyszenia Płockich Naftowców.

Pan Wiesław Protasewicz

Jest absolwentem Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecnie Szkoła Główna Handlowa) w Warszawie Wydziału Ekonomiki Produkcji. Ukończył studia podyplomowe w zakresie rachunkowości w Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Leona Koźmińskiego w Warszawie. Posiada świadectwo kwalifikacyjne wydane przez Ministra Finansów uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.
Pracę zawodową podjął w 1978 roku. W latach 1982 - 90 pracował w Mostostalu Siedlce zajmując się planowaniem produkcji, a następnie eksportem.
W okresie 1990 - 1994 pracował w Urzędzie Wojewódzkim w Siedlcach jako dyrektor wydziału rozwoju gospodarczego, a od 1993 roku Wojewoda Siedlecki. W 1994 roku podjął pracę w Warszawie w spółkach prawa handlowego jako dyrektor ds. ekonomiczno-finansowych. W 1998 roku został powołany do Zarządu PKP, a następnie PKP S.A. i pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu odpowiedzialnego m.in. za obszar ekonomiczno-finansowy. Od 2003 roku był członkiem zarządu Miejskich Zakładów Autobusowych Sp. z o.o. w Warszawie, gdzie nadzorował pion ekonomiczno-finansowy, marketing oraz wdrażanie rozwiązań informatycznych. Pod koniec 2007 roku został Wiceprezesem Zarządu Polskich Sieci Elektroenergetycznych „Operator” S.A. w Warszawie. Od 2010 roku z uwagi na sytuację rodzinną ograniczył pracę zawodową, zajmując się konsultacjami ekonomicznym. W okresie 1992 - 2009 uczestniczył w pracach Rad Nadzorczych wielu spółek prawa handlowego m.in. Hydrobudowa-6 S.A. w Warszawie, WARS S.A. w Warszawie, PKP Przewozy Regionalne Sp. z o.o. w Warszawie, PSE „Centrum” S.A. w Warszawie. W większości Rad Nadzorczych pełnił funkcję przewodniczącego.
Od 3 czerwca 2016 roku do 29 czerwca 2017 roku był członkiem Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A.

Pani Maria Sosnowska

Ukończyła z wyróżnieniem studia MBA w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Absolwentka studiów podyplomowych w zakresie: prawa i administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, „Zarządzania w administracji publicznej" w Akademii L. Koźmińskiego w Warszawie, ”Zarządzania finansami przedsiębiorstw” na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz Filologii Germańskiej na Uniwersytecie Warszawskim. 
Posiada doświadczenie w zarządzaniu strukturami zarówno w sektorze prywatnym jak i publicznym. 
W latach 1995 – 2006 pracowała w Urzędzie m.st. Warszawy, ostatnio na stanowisku Zastępcy Dyrektora Gabinetu Prezydenta. W latach 2006 – 2009, w trakcie zatrudnienia na stanowisku Dyrektora Biura Zarządu CIECH S.A., nadzorowała projekty zarządcze wykorzystujące synergię w Grupie Kapitałowej. W latach 2009 – 2012 pełniła funkcję Zastępcy Dyrektora Instytutu Chemii Przemysłowej w randze członka zarządu ds. organizacji i zarządzania. Od listopada 2012 roku Zastępca Dyrektora, a od grudnia 2015 roku Dyrektor Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. 
W PKN ORLEN S.A. od lipca 2016 roku. Początkowo zatrudniona na stanowisku Dyrektora Biura Administracji, a następnie od października 2016 roku Dyrektora Wykonawczego ds. Zakupów. Jednocześnie pełni funkcję Przewodniczącej Rady Grupy Kapitałowej PKN ORLEN S.A.
Pani Maria Sosnowska posiada uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych Spółek Skarbu Państwa oraz wieloletnie doświadczenie w pełnieniu nadzoru w takich spółkach jak: 
Polski Holding Farmaceutyczny S.A., Alwernia S.A., Z. Ch. „Silikony Polskie” Sp. z o.o., PWPW S.A. oraz w Radzie Fundacji FUNDUSZ WSPÓŁPRACY.

Każdy z powołanych Członków Zarządu złożył pisemne oświadczenie, że z dniem objęcia stanowiska, na które został powołany, nie będzie wykonywał innej działalności będącej konkurencyjną wobec PKN ORLEN S.A., ani też nie będzie uczestniczył w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej, nie będzie członkiem organów konkurencyjnych spółek kapitałowych, nie będzie uczestniczył w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Powołani oświadczyli również, że nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 700).

Patrz także: raport bieżący nr 84/2017 z 26 czerwca 2017 roku.

Raport sporządzono na podstawie § 5 ust. 1 pkt 22 i § 28 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r. poz. 133 z późn. zm.).

Zarząd PKN ORLEN S.A.