Nr 89/2017  |  30-06-2017

Uchwały podjęte przez ZWZ PKN ORLEN S.A. w dniu 30 czerwca 2017 roku

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”) przekazuje w załączeniu pełną treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna w dniu 30 czerwca 2017 roku, wraz z informacją, przy każdej uchwale, dotyczącą liczby akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbą ważnych głosów, w tym liczbą głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odstąpiło od rozpatrzenia punktu 19a) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: „podjęcie uchwały w sprawie zasad rozporządzania składnikami aktywów trwałych”.

 
Raport sporządzono na podstawie § 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministrów Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r. poz. 133 z późn. zm.).
 
Zarząd PKN ORLEN S.A.