Nr 90/2017  |  30-06-2017

Decyzja ZWZ PKN ORLEN S.A. w sprawie podziału zysku za 2016 rok

PKN ORLEN S.A. („Spółka”) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKN ORLEN S.A. w dniu 30 czerwca 2017 roku, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu, postanowiło podzielić zysk netto Spółki za 2016 rok w wysokości 5 364 455 552,64 PLN w następujący sposób:

- kwotę 1 283 127 183,00 PLN przeznaczyć na wypłatę dywidendy (3,00 PLN na 1 akcję),
- pozostałą kwotę w wysokości 4 081 328 369,64 PLN przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKN ORLEN S.A. ustaliło:
- 14 lipca 2017 roku jako dzień dywidendy oraz 
- 4 sierpnia 2017 roku jako dzień wypłaty dywidendy.

Raport sporządzono na podstawie § 38 ust. 1 pkt 11 oraz ust. 2 Rozporządzenia Ministrów Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r. poz. 133 z późn. zm.).

Zarząd PKN ORLEN S.A.