Nr 117/2017  |  05-09-2017

Warunki emisji obligacji PKN ORLEN S.A. serii A

PKN ORLEN S.A. („Spółka”) przekazuje ostateczne warunki emisji dla obligacji serii A w ramach programu publicznych emisji obligacji skierowanych do inwestora indywidualnego („Program”), objętego prospektem emisyjnym zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 20 lipca 2017 roku:
 
1. Przewidywany dzień emisji: 6 października 2017 roku
2. Dzień ostatecznego wykupu: 19 września 2021 roku
3. Liczba obligacji emitowanych w danej serii: do 2.000.000
4. Łączna wartość nominalna obligacji emitowanych w danej serii: do 200.000.000 PLN
5. Oprocentowanie: zmienne
6. Marża dla obligacji o zmiennym oprocentowaniu: 1 %
7. Stopa bazowa dla obligacji o zmiennym oprocentowaniu: WIBOR dla 6 miesięcznych depozytów
8. Rating programu emisji obligacji: A (pol) 
9. Mechanizm przydziału: szczegółowe warunki przydziału znajdują się w Ostatecznych Warunkach Oferty Obligacji.
 
Łączna wartość wszystkich zobowiązań Spółki, zgodnie z ostatnim opublikowanym jednostkowym sprawozdaniem finansowym za 1 półrocze 2017 roku, wynosi  18 533 mln PLN.
 
Perspektywy kształtowania się zobowiązań do czasu całkowitego wykupu obligacji należy oceniać na podstawie informacji przekazywanych przez Spółkę jako spółkę publiczną, w trybie i na zasadach określonych przez ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, a także na podstawie treści dokumentów informacyjnych, które będą publikowane w związku z emisją obligacji.
 
Do niniejszego raportu dołączono Ostateczne Warunki Emisji Obligacji Serii A.
 
Patrz także: raport bieżący nr  116/2017 z 4 września 2017 roku, raport bieżący nr 101/2017 z 21 lipca 2017 roku, raport bieżący nr 98/2017 z 20 lipca 2017 roku, raport bieżący nr 93/2017 z 5 lipca 2017 roku, raport bieżący nr 69/2017 z 24 maja 2017 roku oraz raport bieżący nr 58/2017 z 26 kwietnia 2017 roku.
 
Raport sporządzono na podstawie art.24 ust.1, art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439 z późniejszymi zmianami) oraz Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
 
Zarząd PKN ORLEN S.A.