Nr 120/2017  |  19-09-2017

Podsumowanie oferty obligacji PKN ORLEN S.A. serii A

PKN ORLEN S.A. („Spółka”) informuje o wynikach oferty obligacji serii A ("Obligacje"), emitowanych w ramach programu publicznych emisji obligacji, objętego prospektem emisyjnym zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 20 lipca 2017 roku („Prospekt”).

Zapisy na oferowanych 2 000 000 Obligacji prowadzono od 6 września 2017 roku do 15 września 2017 roku. Oferta nie była podzielona na transze. Przydziału Obligacji dokonano 19 września 2017 roku. 

W okresie subskrypcji 1 188 inwestorów złożyło zapisy na 4 292 122 Obligacje. Spółka przydzieliła na zasadzie „maksymalnego przydziału” 2 000 000 Obligacji 1 188 inwestorom, zgodnie z Prospektem i ostatecznymi warunkami oferty Obligacji serii A. Wartość maksymalnego przydziału wyniosła 4 237 Obligacji, co oznacza, że zapisy złożone przez poszczególnych inwestorów do łącznej liczby 4 237 Obligacji nie podlegały redukcji. Zastosowana metoda maksymalnego przydziału Obligacji powoduje, że każdy z inwestorów, którego zapis został zredukowany może mieć różną stopę redukcji i nie jest możliwe wyliczenie takiego jednego reprezentatywnego wskaźnika dla wszystkich zredukowanych zapisów na Obligacje serii A.

Obligacje były obejmowane po cenie emisyjnej wynoszącej 100 PLN za jedną Obligację. 

Spółka nie zawierała umów subemisji w związku z ofertą Obligacji.

Wartość emisji, rozumiana jako iloczyn liczby Obligacji objętych ofertą i ceny emisyjnej, wyniosła 200 000 000 PLN.

Z uwagi na brak ostatecznego rozliczenia kosztów emisji do dnia przekazania niniejszego raportu, Spółka sporządzi i udostępni do publicznej wiadomości raport bieżący z kosztami emisji, w tym kosztami według ich tytułów, po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem oferty jednak nie później niż w terminie wymaganym dla przekazania tej informacji w drodze raportu bieżącego.

Koszty Spółki związane z oferowaniem Obligacji obciążają koszty działalności Spółki.

Raport sporządzono na podstawie: § 33 Ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r. poz. 133 z późn. zm.).

Zarząd PKN ORLEN S.A.