Nr 93/2017  |  05-07-2017

Fitch Ratings przyznał tymczasowy rating dla planowanego programu emisji obligacji

PKN ORLEN S.A. („Spółka”) informuje, że 5 lipca 2017 roku agencja ratingowa Fitch Ratings („Agencja”) przyznała tymczasowy rating na poziomie A(pol) (EXP) dla planowanego przez Spółkę programu emisji obligacji detalicznych („Program”).
 
Aktualnie Spółka oczekuje na zatwierdzenie prospektu emisyjnego dotyczącego Programu przez Komisję Nadzoru Finansowego. 
 
Patrz także: raport bieżący nr 69/2017 z 24 maja 2017 roku oraz raport bieżący nr 58/2017 z 26 kwietnia 2017 roku.
 
Raport sporządzono na podstawie: § 5 ust. 1 pkt 26 oraz § 32 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 133 z późn. zm.).
 
Zarząd PKN ORLEN S.A.