Nr 98/2017  |  20-07-2017

Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt dotyczący programu emisji obligacji

PKN ORLEN S.A. („Spółka”) informuje, że 20 lipca 2017 roku Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt dotyczący programu publicznych emisji obligacji skierowanych do inwestora indywidualnego („Program”), na który Rada Nadzorcza Spółki wyraziła zgodę na posiedzeniu w dniu 26 kwietnia 2017 roku. Prospekt zostanie opublikowany na stronie internetowej PKN ORLEN S.A. www.orlen.pl w zakładce „Relacje inwestorskie”.

Program emisji obligacji zakłada wyemitowanie w kilku seriach obligacji do łącznej kwoty 1 mld PLN w okresie 12 miesięcy. Obligacje będą oferowane w trybie oferty publicznej. PKN ORLEN S.A. planuje wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku regulowanym w ramach platformy Catalyst. Parametry poszczególnych emisji będą ustalane w oparciu o bieżące otoczenie rynkowe i potrzeby Spółki. 

Spółka na bieżąco monitoruje rynek długu w celu zorganizowania emisji w optymalnych warunkach rynkowych. O szczegółach dotyczących poszczególnych emisji PKN ORLEN S.A. będzie informował w sposób i terminach określonych w prospekcie emisyjnym (w tym w odpowiednich przypadkach – w raportach bieżących).

Patrz także: raport bieżący nr 93/2017 z 5 lipca 2017 roku, raport bieżący nr 69/2017 z 24 maja 2017 roku oraz raport bieżący nr 58/2017 z 26 kwietnia 2017 roku.

Raport sporządzono na podstawie Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Zarząd PKN ORLEN S.A.