Nr 130/2017  |  04-10-2017

Rejestracja obligacji PKN ORLEN S.A. serii A w KDPW

PKN ORLEN S.A. informuje, że 4 października 2017 roku Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych („KDPW”) podjął uchwałę o rejestracji z dniem 6 października 2017 roku 2 000 000 obligacji serii A o wartości nominalnej 100 PLN, emitowanych w ramach programu publicznych emisji obligacji, objętego prospektem emisyjnym zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 20 lipca 2017 roku. Obligacje zostaną zarejestrowane pod kodem ISIN PLPKN0000158.

Patrz także: raport bieżący nr 120/2017 z 19 września 2017 roku, raport bieżący nr 117/2017 z 5 września 2017 roku, raport bieżący nr 116/2017 z 4 września 2017 roku, raport bieżący nr 101/2017 z 21 lipca 2017 roku, raport bieżący nr 98/2017 z 20 lipca 2017 roku, raport bieżący nr 93/2017 z 5 lipca 2017 roku, raport bieżący nr 69/2017 z 24 maja 2017 roku oraz raport bieżący nr 58/2017 z 26 kwietnia 2017 roku.

Raport sporządzono na podstawie: § 34 Ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r. poz. 133 z późn. zm.).


Zarząd PKN ORLEN S.A.