Nr 159/2017  |  12-12-2017

Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej - zamiar ogłoszenia dobrowolnej oferty nabycia akcji spółki Unipetrol, a.s.

PKN ORLEN S.A. („Spółka”, „Emitent”) przekazuje informację poufną, której publikacja została przez Spółkę opóźniona 12 grudnia 2017 roku:

„PKN ORLEN S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że 12 grudnia 2017 roku Zarząd oraz Rada Nadzorcza Spółki wyrazili zgodę na ogłoszenie i przeprowadzenie przez PKN ORLEN S.A. dobrowolnego warunkowego wezwania ("Oferta") na akcje spółki Unipetrol a.s. („Unipetrol”).

Warunki Oferty zostały szczegółowo opisane w Dokumencie Wezwania, który zostanie dostarczony, zgodnie z właściwymi w tym zakresie przepisami prawa czeskiego, do Zarządu Unipetrol. Zarząd Unipetrol będzie zobowiązany do przygotowania swojej opinii odnośnie Oferty w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania Dokumentu Wezwania. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa czeskiego i statutem Unipetrol, Dokument Wezwania powinien zostać opublikowany na korporacyjnej stronie Unipetrol (www.unipetrol.cz), na stronie www.patria.cz, na stronie brokera maklerskiego prowadzącego Ofertę (www.csas.cz) oraz w czeskim monitorze handlowym (Obchodní věstník).

Zarząd Emitenta planuje rozpocząć Ofertę w dniu publikacji Dokumentu Wezwania wraz z opinią Zarządu Unipetrolu.

Emitent ponadto informuje, iż planuje przeprowadzić Ofertę, między innymi, na warunkach opisanych poniżej:
Oferta jest ogłaszana pod warunkiem, którym jest osiągniecie przez Emitenta progu co najmniej 90% akcji w kapitale zakładowym Unipetrol;
Emitent jest uprawniony do odstąpienia od warunku opisanego powyżej;
Oferta dojdzie do skutku jedynie w przypadku spełnienia się wskazanego powyżej warunku lub odstąpienia przez Emitenta od tego warunku;
Oferta dotyczyć będzie nabycia przez Emitenta wszystkich pozostałych (nie posiadanych przez Emitenta) akcji Unipetrol,
cena za jedną akcję Unipetrol w Ofercie wynosić będzie 380,00 CZK,
okres przyjmowania zapisów w Ofercie będzie trwał od dnia publikacji Dokumentu Wezwania do 30 stycznia 2018 roku i może on zostać wydłużony przez Emitenta najpóźniej na dwa dni robocze przed jego upływem,
rozliczenie transakcji w ramach Oferty planowane jest na dzień 23 lutego 2018 roku,
Oferta będzie przeprowadzana z zamiarem ewentualnego wycofania akcji Unipetrol z obrotu na Praskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (Burza cenných papírů Praha, a.s) oraz ewentualnego przeprowadzenia wykupu akcji przez Emitenta od akcjonariuszy mniejszościowych Unipetrol,
Oferta będzie rządzona prawem Republiki Czeskiej,
pozostałe szczegóły Oferty wraz z niezbędnymi danymi będą opisane w dokumencie Oferty, który zostanie przekazany do publicznej wiadomości zgodnie z właściwymi przepisami prawa.

Obecnie Emitent posiada 114 226 499 akcji Unipetrol, stanowiących 62,99% kapitału zakładowego Unipetrol oraz odpowiadających 62,99% głosów na walnym zgromadzeniu Unipetrol.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 i 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.”

PKN ORLEN S.A. opóźnił publikację powyższej informacji poufnej, gdyż:
Przekazanie decyzji Zarządu i Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A. do publicznej wiadomości niezwłocznie po jej powzięciu, czyli jeszcze przed formalnym rozpoczęciem procedury ogłoszenia wezwania, mogłoby zagrozić efektywności wezwania, a w przypadku gdyby PKN ORLEN S.A. ostatecznie nie zdecydował się na rozpoczęcie procedury ogłoszenia wezwania na akcje Unipetrol negatywnie wpłynąć na pozycję PKN ORLEN względem akcjonariuszy mniejszościowych Unipetrol a.s. oraz negatywnie wpłynąć na prawidłową ocenę informacji przez opinię publiczną.
Opóźnienie publikacji decyzji Zarządu i Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A. nie wprowadzi w błąd opinii publicznej.
PKN ORLEN S.A. ocenia, że jest w stanie zapewnić poufność tej informacji.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Zarząd PKN ORLEN S.A.