Nr 160/2017  |  12-12-2017

Rozpoczęcie procedury ogłoszenia dobrowolnej oferty nabycia akcji spółki Unipetrol, a.s.

PKN ORLEN S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że 12 grudnia 2017 roku rozpoczął procedurę ogłoszenia dobrowolnego warunkowego wezwania ("Oferta") na akcje spółki Unipetrol a.s. („Unipetrol”).

Warunki Oferty zostały szczegółowo opisane w Dokumencie Wezwania, który został dostarczony, zgodnie z właściwymi w tym zakresie przepisami prawa czeskiego, do Zarządu Unipetrol. Zarząd Unipetrol jest zobowiązany do przygotowania swojej opinii odnośnie Oferty w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania Dokumentu Wezwania. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa czeskiego i statutem Unipetrol, Dokument Wezwania powinien zostać opublikowany na korporacyjnej stronie Unipetrol (www.unipetrol.cz), na stronie www.patria.cz, na stronie brokera maklerskiego prowadzącego Ofertę (www.csas.cz) oraz w czeskim monitorze handlowym (Obchodní věstník).

Zarząd Emitenta planuje rozpocząć Ofertę w dniu 28 grudnia 2017 roku, czyli w dniu publikacji Dokumentu Wezwania wraz z opinią Zarządu Unipetrolu.

Emitent ponadto informuje, iż planuje przeprowadzić Ofertę, między innymi, na warunkach opisanych poniżej:
Oferta jest ogłaszana pod warunkiem, którym jest osiągniecie przez Emitenta progu co najmniej 90% akcji w kapitale zakładowym Unipetrol;
Emitent jest uprawniony do odstąpienia od warunku opisanego powyżej;
Oferta dojdzie do skutku jedynie w przypadku spełnienia się wskazanego powyżej warunku lub odstąpienia przez Emitenta od tego warunku;
Oferta dotyczyć będzie nabycia przez Emitenta wszystkich pozostałych (nie posiadanych przez Emitenta) akcji Unipetrol,
cena za jedną akcję Unipetrol w Ofercie wynosić będzie 380,00 CZK,
okres przyjmowania zapisów w Ofercie będzie trwał od 28 grudnia 2017 roku do 30 stycznia 2018 roku i może on zostać wydłużony przez Emitenta najpóźniej na dwa dni robocze przed jego upływem,
rozliczenie transakcji w ramach Oferty planowane jest na dzień 23 lutego 2018 roku,
Oferta będzie przeprowadzana z zamiarem ewentualnego wycofania akcji Unipetrol z obrotu na Praskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (Burza cenných papírů Praha, a.s) oraz ewentualnego przeprowadzenia wykupu akcji przez Emitenta od akcjonariuszy mniejszościowych Unipetrol,
Oferta będzie rządzona prawem Republiki Czeskiej,
pozostałe szczegóły Oferty wraz z niezbędnymi danymi będą opisane w dokumencie Oferty, który zostanie przekazany do publicznej wiadomości zgodnie z właściwymi przepisami prawa.

Obecnie Emitent posiada 114 226 499 akcji Unipetrol, stanowiących 62,99% kapitału zakładowego Unipetrol oraz odpowiadających 62,99% głosów na walnym zgromadzeniu Unipetrol.

Patrz także: raport bieżący nr 159/2017 z dnia 12 grudnia 2017 roku.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Zarząd PKN ORLEN S.A.