Nr 17/2018  |  05-02-2018

Zmiany w Zarządzie PKN ORLEN S.A.

PKN ORLEN S.A. („Spółka”) informuje, że Rada Nadzorcza PKN ORLEN S.A. na posiedzeniu w dniu 5 lutego 2018 roku odwołała ze składu Zarządu z dniem 5 lutego 2018 roku:
- Pana Wojciecha Jasińskiego, Prezesa Zarządu PKN ORLEN S.A.,
- Pana Mirosława Kochalskiego, Wiceprezesa Zarządu PKN ORLEN S.A.,
- Panią Marię Sosnowską, Członka Zarządu ds. Inwestycji i Zakupów PKN ORLEN S.A.

Na tym samym posiedzeniu Rada Nadzorcza, działając na podstawie § 9 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, na podstawie wniosku Ministra Energii z dnia 5 lutego 2018 roku, powołała z dniem 6 lutego 2018 roku Pana Daniela Obajtka na Prezesa Zarządu PKN ORLEN S.A. Rada Nadzorcza postanowiła także delegować z dniem 5 lutego 2018 roku Pana Józefa Węgreckiego do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu ds. Inwestycji i Zakupów do czasu powołania członka Zarządu na to stanowisko, przy czym na okres nie dłuższy niż trzy miesiące.

Pan Daniel Obajtek

W związku z powołaniem od dnia 6 lutego 2018 r. Pana Daniela Obajtka na stanowisko Prezesa Zarządu PKN Orlen SA, Pan Daniel Obajtek złożył rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Energa SA w dniu 5 lutego 2018 r. 
Daniel Obajtek (ur. 2 stycznia 1976 w Myślenicach) ceniony menadżer, przedsiębiorca oraz doświadczony działacz samorządowy. 
Od lutego 2017 roku sprawuje funkcję prezesa Energi SA, kierując spółką w zakresie finansów, zarządzania ładem korporacyjnym, audytu i kontroli, zarządzania ryzykiem, bezpieczeństwa, polityki personalnej, polityki prawnej, polityki wizerunkowej i dialogu społecznego. 
Rok 2017, pod kierownictwem Daniela Obajtka, Energa SA zakończyła z kapitalizacją na poziomie 5,3 miliarda złotych, notując najwyższy wśród krajowych spółek energetycznych – sięgający 38 procent – wzrost kursu akcji notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. 
Na wzrost zaufania inwestorów złożył się szereg czynników, do których należą działania inwestycyjne, stabilizujące i restrukturyzacyjne. W 2017 roku Grupa Energa zanotowała wzrost wolumenu produkcji energii elektrycznej o 9 procent, wzrost dystrybucji energii elektrycznej o 2 procent, wzrost sprzedaży detalicznej o 5 procent. Szacunkowa EBITDA Grupy wynosi 2 168 mln zł, co stanowi wzrost o 7% w stosunku do roku ubiegłego. 
Działalność Grupy charakteryzuje dziś również przewidywalność wyniku, która wpływa na poczucie stabilizacji w gronie inwestorów oraz wśród przeszło 3 milionów klientów indywidualnych.
Wśród sukcesów Daniela Obajtka podkreślić należy podjęcie wyzwania w zakresie rozwiązania istotnego dla całego polskiego  sektora energetycznego  problemu tzw. umów długoterminowych w zakresie zielonych certyfikatów. Problem ten liczony w miliardach złotych ma istotne znaczenie dla całego sektora. Energa SA, pod kierownictwem Daniela Obajtka, położyła znaczny nacisk na realizację zadań wpisujących się w Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.
Przed objęciem stanowiska prezesa zarządu Energi SA, Daniel Obajtek sprawował funkcję prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, gdzie zarządzał 11 tys. pracowników i odpowiadał za budżet w wysokości 27 mld zł. Realizując postawione zadania, Daniel Obajtek usprawnił procesy związane z wydatkowaniem wielomiliardowych środków z funduszy unijnych i krajowych. Zoptymalizował koszty funkcjonowania ARiMR i zreformował ją pod względem organizacyjnym.
Od 2006 roku pracując w samorządzie skutecznie zrealizował szereg inicjatyw rozwojowych i z powodzeniem przeprowadził wiele inicjatyw infrastrukturalnych. 

Pan Józef Węgrecki

PKN ORLEN S.A. opublikuje w kolejnym raporcie bieżącym informacje o posiadanym przez Pana Józefa Węgreckiego wykształceniu, kwalifikacjach i zajmowanych wcześniej stanowiskach, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej, jak tylko zostaną one przekazane do Spółki.

Pan Daniel Obajtek złożył pisemne oświadczenie, że z dniem objęcia stanowiska, na które został powołany, nie będzie wykonywał innej działalności będącej konkurencyjną wobec PKN ORLEN S.A., ani też nie będzie uczestniczył w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej, nie będzie członkiem organów konkurencyjnych spółek kapitałowych, nie będzie uczestniczył w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Oświadczył również, że nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 700 z późn. zm.).

Pan Józef Węgrecki złożył pisemne oświadczenie, że poza PKN ORLEN S.A. wykonuje inną działalność w spółce Energa Wytwarzanie S.A., która jest konkurencyjna do działalności PKN ORLEN S.A., pełniąc funkcję Wiceprezesa Zarządu Energa Wytwarzanie S.A. Pan Józef Węgrecki złożył również oświadczenie, że nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 700 z późn. zm.).

Raport sporządzono na podstawie § 5 ust. 1 pkt 21 i 22 oraz § 27 i § 28 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r. poz. 133 z późn. zm.).

Zarząd PKN ORLEN S.A.