Nr 12/2018  |  01-02-2018

Pani Małgorzata Niezgoda złożyła rezygnację z funkcji Członka Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A.

PKN ORLEN S.A. informuje, że 1 lutego 2018 roku Pani Małgorzata Niezgoda złożyła oświadczenie o rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A.

Raport sporządzono na podstawie § 5 ust. 1 pkt 21 oraz § 27 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 133 z późniejszymi zmianami).

Zarząd PKN ORLEN S.A.