Nr 35/2018  |  22-03-2018

Pan Józef Węgrecki złożył rezygnację z funkcji Członka Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A.


PKN ORLEN S.A. („Spółka”) informuje, że 22 marca 2018 roku Pan Józef Węgrecki złożył w Spółce oświadczenie o rezygnacji z dniem 22 marca 2018 roku z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A.

Od 5 lutego 2018 roku Pan Józef Węgrecki był delegowany przez Radę Nadzorczą do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu ds. Inwestycji i Zakupów.

Raport sporządzono na podstawie § 5 ust. 1 pkt 21 oraz § 27 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r. poz. 133).

Zarząd PKN ORLEN S.A.