Nr 13/2018  |  02-02-2018

Uchwały podjęte przez NWZ PKN ORLEN S.A. w dniu 2 lutego 2018 roku

PKN ORLEN S.A. przekazuje w załączeniu pełną treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PKN ORLEN S.A. w dniu 2 lutego 2018 roku, wraz z informacją, przy każdej uchwale, dotyczącą liczby akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbą ważnych głosów, w tym liczbą głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”.

Raport sporządzono na podstawie § 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministrów Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r. poz. 133 z późn. zm.).

 
Zarząd PKN ORLEN S.A.