Nr 14/2018  |  02-02-2018

Zmiany w Radzie Nadzorczej PKN ORLEN S.A.


PKN ORLEN S.A.(„Spółka”) informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PKN ORLEN S.A. w dniu 2 lutego 2018 roku odwołało ze składu Rady Nadzorczej Spółki Panią Agnieszkę Krzętowską, Panią Angelinę Sarotę i Pana Adriana Dworzyńskiego oraz powołało Panią Izabelę Felczak-Poturnicką na Przewodniczącą Rady Nadzorczej Spółki oraz Panią Agnieszkę Biernat-Wiatrak, Panią Jadwigę Lesisz oraz Panią Małgorzatę Niezgodę do składu Rady Nadzorczej Spółki.

Pani Izabela Felczak-Poturnicka

Jest absolwentką ekonomii na Wydziale Handlu Zagranicznego i Gospodarki Światowej Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie oraz studiów doktoranckich z zakresu zarządzania i finansów w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończyła również studia podyplomowe z zakresu metod wyceny spółek kapitałowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Od 2005 r. jest członkiem Centrum Informacji i Organizacji Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego Krajów Europy Środkowej i Wschodniej przy Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Jest także autorką oraz współautorką materiałów naukowych z zakresu ekonomii. Posiada uprawnienia audytora wewnętrznego systemów zarządzania jakością ISO 9001.

Obecnie radca ministra koordynujący prace zespołu polityki właścicielskiej w Ministerstwie Energii. W latach 2005-2016 pełniła różne funkcje w Ministerstwie Skarbu Państwa. W 2016 roku pełniła obowiązki prezesa Zarządu Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. Jest Przewodniczącą Rady Nadzorczej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. Jako przedstawiciel Skarbu Państwa zasiadała w Radach Nadzorczych: Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., ZEW Niedzica S.A., MERAZET S.A., Z.Ch. ZACHEM S.A. oraz MERITUM BANK ICB S.A. 

Posiada bogate doświadczenie w zakresie nadzoru właścicielskiego nad spółkami strategicznymi. Brała udział przy realizowaniu wielu transakcji na rynku kapitałowym, m.in. we wprowadzeniu na warszawską giełdę spółek GPW S.A., JSW S.A., PZU S.A. Posiada doświadczenie w zakresie audytu finansowego, wdrażania programów restrukturyzacyjnych oraz oceny efektywności prowadzonych w spółkach projektów inwestycyjnych.

Pani Izabela Felczak-Poturnicka od 30 czerwca 2017 roku jest członkiem Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A.

Pani Agnieszka Biernat-Wiatrak

Pani Agnieszka Biernat-Wiatrak jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Zarządzania na dwóch kierunkach: Zarządzanie Gospodarcze oraz Gospodarowanie Nieruchomościami. Ukończyła także studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim z zakresu Zarządzania Projektami Informatycznymi. 
Posiada 15 letnie doświadczenie w implementacji rozwiązań IT, głównie w sektorze finansowym oraz w sektorze obsługi klientów detalicznych ze szczególnym zastosowaniem innowacyjnych technologii. Przez wiele lat zarządzała ludźmi i projektami. Z sukcesem tworzyła i wdrażała strategie sprzedażowe dla nowych produktów wprowadzanych na rynku polskim. W firmie informatycznej Exorigo-UPOS odpowiada m.in. za dział wdrożeń rozwiązań klasy EAM/CAFM.
Doświadczenie w zakresie nadzoru właścicielskiego zdobyła sprawując w szczególności funkcję sekretarza w Radzie Nadzorczej spółki Energa Operator SA. Posługuje się językiem angielskim, francuskim i hiszpańskim. Wielokrotnie występowała jako prelegent podczas szkoleń i konferencji z zakresu optymalizacji procesów biznesowych przy wykorzystaniu systemów informatycznych.

Pani Jadwiga Lesisz

Pani Jadwiga Lesisz posiada ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe, w tym bogatą praktykę zawodową w sektorze MSP, gdzie m.in. tworzyła i organizowała procesy biznesowe. W latach 2012-2016 pracowała w PKO Banku Polskim S.A., gdzie zarządzała obszarem nieruchomości, nadzorowała procesy negocjacyjne, a także prowadziła kontroling biznesowy w zakresie optymalizacji sieci oddziałów banku. W okresie 2016-2017 pełniła funkcję dyrektora Departamentu Zarządzania Projektami oraz członka Komitetu Audytu w Ministerstwie Rozwoju. Odpowiadała za wdrażania metodologii i kultury zarządzania projektami, monitorowała i koordynowała realizację kluczowych projektów. Aktualnie pracuje w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na stanowisku Zastępcy Prezesa, nadzoruje obszar wsparcia innowacji w przedsiębiorstwach, wsparcia rozwoju start-upów, a także nadzoruje zamówienia publiczne, gospodarowanie majątkiem i zasobami informatycznymi Agencji.
Jest absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na kierunku stosunki międzynarodowe – handel zagraniczny. Ukończyła także studia podyplomowe na Politechnice Wrocławskiej w zakresie Gospodarki Nieruchomościami, jak również Master of Business Administration w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu z udziałem Franklin University USA.

Pani Małgorzata Niezgoda

Pani Małgorzata Niezgoda ukończyła Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego na kierunku inżynieria środowiska.

Od 21 lat jest związana z administracją publiczną, w tym od 2005 roku jest urzędnikiem mianowanym w służbie cywilnej. Obecnie jest Dyrektorem Departamentu Nadzoru i Polityki Właścicielskiej w Ministerstwie Energii, gdzie wykonywany jest nadzór nad kluczowymi spółkami z udziałem Skarbu Państwa z sektora ropy, gazu i energetyki. W okresie od lutego 2015 roku do grudnia 2015 roku była zatrudniona w Ministerstwie Skarbu Państwa na stanowisku zastępcy dyrektora w Departamencie Restrukturyzacji i Pomocy Publicznej, a następnie w Departamencie Spółek Kluczowych, gdzie była odpowiedzialna w szczególności za nadzór nad realizacją procesów restrukturyzacji w sektorze górnictwa węgla kamiennego. Od listopada 2014 roku do lutego 2015 roku kierowała Departamentem Górnictwa w Ministerstwie Gospodarki. 

W latach 1996 – 2014 zatrudniona w Ministerstwie Skarbu Państwa. Od roku 2008 pracowała w departamentach odpowiedzialnych za nadzór właścicielski nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa, w tym od 2009 roku jako Naczelnik Wydziału (Departament Nadzoru Właścicielskiego II, Departament Spółek Kluczowych, Departament Projektów Strategicznych). Nadzorowała głównie spółki sektora energetycznego (tj. TAURON Polska Energia S.A., ENERGA S.A. ENEA S.A. oraz PGE Polska Grupa Energetyczna S.A), ale również sektora budownictwa, przemysłu metalowego, stoczniowego, wydawnictw i poligrafii oraz podmioty takie jak Mennica Polska S.A., KGHM Polska Miedź S.A., ARP S.A., PWPW S.A. Była odpowiedzialna za nadzorowanie całości zagadnień ekonomicznych i prawnych związanych z wykonywaniem praw z akcji w tych podmiotach, w tym za analizę dokumentacji i przygotowywanie rekomendacji oraz decyzji właścicielskich w stosunku do nadzorowanych spółek.

Bezpośrednio po ukończeniu studiów w roku 1996 została zatrudniona w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych.

Od roku 2001 zasiadała w radach nadzorczych następujących spółek z udziałem Skarbu Państwa: ENEA S.A. (przewodnicząca), Kompania Węglowa S.A. (przewodnicząca), RADIO GDAŃSK S.A. w Gdańsku (wiceprzewodnicząca), Zespół  Elektrowni Wodnych Niedzica S.A., PERN S.A., Lurgi Bipronaft S.A., Wydawnictwo Poznańskie Sp. z o.o. (wiceprzewodnicząca).

Obecnie jest członkiem Rady Nadzorczej PGE TFI S.A.

Powołani członkowie Rady Nadzorczej Spółki złożyli pisemne oświadczenia, że poza PKN ORLEN S.A. nie wykonują innej działalności konkurencyjnej, ani też nie są wspólnikami konkurencyjnych spółek cywilnych, osobowych, nie są członkami organów konkurencyjnych spółek kapitałowych, nie uczestniczą w innych konkurencyjnych osobach prawnych jako członkowie ich organów.
Powołani członkowie Rady Nadzorczej Spółki złożyli również oświadczenia, że nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 700).

Raport sporządzono na podstawie § 5 ust. 1 pkt 21 i 22 oraz § 27 i 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r. poz. 133 z późn. zm.).

Zarząd PKN ORLEN S.A.