Nr 16/2018  |  05-02-2018

Pan Józef Węgrecki został powołany do składu Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A.

PKN ORLEN S.A. („Spółka”) informuje, że 5 lutego 2018 roku Minister Energii w imieniu akcjonariusza Skarbu Państwa, działając na podstawie § 8 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki powołał Pana Józefa Węgreckiego do składu Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A.

PKN ORLEN S.A. opublikuje w kolejnym raporcie bieżącym informacje o posiadanym przez Pana Józefa Węgreckiego wykształceniu, kwalifikacjach i zajmowanych wcześniej stanowiskach, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej, jak tylko zostaną one przekazane do Spółki.

Pan Józef Węgrecki złożył pisemne oświadczenie, że poza PKN ORLEN S.A. wykonuje inną działalność w spółce Energa Wytwarzanie S.A., która jest konkurencyjna do działalności PKN ORLEN S.A., pełniąc funkcję Wiceprezesa Zarządu Energa Wytwarzanie S.A.

Pan Józef Węgrecki złożył również oświadczenie, że nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 700 z późn. zm.).

Raport sporządzono na podstawie § 5 ust. 1 pkt 22 oraz § 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r. poz. 133 z późn. zm.).

Zarząd PKN ORLEN S.A.