Nr 18/2018  |  06-02-2018

Wyniki zapisów w dobrowolnej ofercie nabycia akcji spółki Unipetrol, a.s.


PKN ORLEN S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że liczba akcji Unipetrol, a.s. („Unipetrol”), które zgłoszono do sprzedaży w odpowiedzi na ogłoszenie przez PKN ORLEN S.A. dobrowolnego warunkowego wezwania ("Oferta") na akcje spółki Unipetrol stanowi 31,05% kapitału zakładowego Unipetrol. W momencie rozliczenia nabycia tych akcji udział PKN ORLEN S.A. w kapitale zakładowym jak i w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Unipetrol przekroczy 90%. Zapisy w Ofercie trwały od 28 grudnia 2017 roku do 30 stycznia 2018 roku.

Powyższa informacja uwzględnia wyłącznie te akcje Unipetrol, które objęte są zapisami zweryfikowanymi jako prawidłowo złożone. Z uwagi na trwające nadal procedury weryfikacyjne, liczba akcji Unipetrol, jaką ostatecznie zakupi PKN ORLEN S.A. może nieznacznie różnić się od liczby akcji zgłoszonych do sprzedaży i dzisiaj zaakceptowanych.

Obecnie Emitent posiada 114 226 499 akcji Unipetrol, stanowiących 62,99% kapitału zakładowego Unipetrol oraz odpowiadających 62,99% głosów na walnym zgromadzeniu Unipetrol.

Emitent będzie kontynuował proces zakończenia Oferty i nabycia zgłoszonych w niej akcji Unipetrol. Cena za jedną akcję Unipetrol w Ofercie wynosić będzie 380,00 CZK. Rozliczenie transakcji w ramach Oferty planowane jest do 23 lutego 2018 roku.

Oferta jest przeprowadzana z zamiarem ewentualnego wycofania akcji Unipetrol z obrotu na Praskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (Burza cenných papírů Praha, a.s) oraz ewentualnego przeprowadzenia wykupu akcji przez Emitenta od akcjonariuszy mniejszościowych Unipetrol.


Patrz także: raport bieżący nr 160/2017 z dnia 12 grudnia 2017 roku.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Zarząd PKN ORLEN S.A.