Nr 19/2018  |  07-02-2018

Uzupełnienie informacji dotyczących powołania Pana Józefa Węgreckiego do składu organów PKN ORLEN S.A.


PKN ORLEN S.A. („Spółka”), w uzupełnieniu raportów bieżących nr 16/2018 i 17/2018 z 5 lutego 2018 roku, przekazuje życiorys zawodowy Pana Józefa Węgreckiego, powołanego do składu organów Spółki.

Pan Józef Węgrecki

Edukacja:
1973  - 1978 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; Wydział: Maszyny Górniczo-Hutnicze

Doświadczenie zawodowe:
06/2017 – obecnie Energa Wytwarzanie S.A. - Wiceprezes Zarządu
04/1993 - 06/2017 Remak-Krak Sp. z o.o. - Prezes Spółki, Członek Zarządu, Współzałożyciel
1990-1993 Spółka Pracownicza Remak Opole - Wiceprezes Spółki, Członek Zarządu
1978-1990 Zakład Remontowy Energetyki Kraków

Odbyte kursy i szkolenia:
Uprawnienia do zasiadania w Radach Nadzorczych w Spółkach Skarbu Państwa

Zainteresowania:
Monitorowanie i analiza najnowszych rozwiązań technicznych w zakresie energetyki. Specjalizacja alternatywne źródła energii i możliwość ich wdrażania w przemyśle. 


Pan Józef Węgrecki złożył pisemne oświadczenie, że poza PKN ORLEN S.A. wykonuje inną działalność w spółce Energa Wytwarzanie S.A., która jest konkurencyjna do działalności PKN ORLEN S.A., pełniąc funkcję Wiceprezesa Zarządu Energa Wytwarzanie S.A.

Pan Józef Węgrecki złożył również oświadczenie, że nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 700 z późn. zm.).

Patrz także: raporty bieżące nr 16/2018 i 17/2018 z 5 lutego 2018 roku.

Raport sporządzono na podstawie § 5 ust. 1 pkt 22 oraz § 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r. poz. 133 z późn. zm.).

Zarząd PKN ORLEN S.A.