Nr 24/2018  |  23-02-2018

Rozliczenie transakcji w ramach dobrowolnej oferty nabycia akcji spółki Unipetrol, a.s.

PKN ORLEN S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że 23 lutego 2018 roku PKN ORLEN S.A. nabył 56.280.592 akcji Unipetrol, a.s. („Unipetrol”), które zgłoszono do sprzedaży w odpowiedzi na ogłoszenie przez PKN ORLEN S.A. dobrowolnego warunkowego wezwania ("Oferta"). Nabyte dzisiaj przez Spółkę akcje Unipetrol stanowią około 31,04% kapitału zakładowego Unipetrol. Cena za jedną akcję Unipetrol wyniosła 380,00 CZK, a cena wszystkich nabytych dzisiaj akcji wyniosła około 3,5 mld PLN i została pokryta przez Spółkę gotówką pochodzącą ze środków własnych oraz z dostępnego kredytu konsorcjalnego.

W wyniku dzisiejszego rozliczenia transakcji Emitent posiada łącznie 170.507.091 akcji Unipetrol, stanowiących około 94,03% kapitału zakładowego Unipetrol oraz odpowiadających około 94,03% głosów na walnym zgromadzeniu Unipetrol.

Wszelkie kolejne decyzje Spółki odnośnie akcji Unipetrol pozostających w obrocie na Praskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (Burza cenných papírů Praha, a.s) będą publikowane w raportach bieżących.

Patrz także: raport bieżący nr 160/2017 z dnia 12 grudnia 2017 roku, raport bieżący nr 18/2018 z dnia 6 lutego 2018 roku.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Zarząd PKN ORLEN S.A.