Nr 29/2018  |  07-03-2018

Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła aneks nr 3 do prospektu dotyczącego programu emisji obligacji


PKN ORLEN S.A. („Spółka”) informuje, że 6 marca 2018 roku Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła aneks nr 3 do prospektu dotyczącego programu publicznych emisji obligacji skierowanych do inwestora indywidualnego („Aneks nr 3”). Prospekt emisyjny został pierwotnie zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 20 lipca 2017 roku, natomiast aneks nr 1 do tego prospektu w dniu 12 stycznia 2018 roku, a aneks nr 2 do tego prospektu w dniu 15 lutego 2018 roku.

Aneks nr 3 został sporządzony w związku z podpisaniem w dniu 27 lutego 2018 roku listu intencyjnego pomiędzy PKN ORLEN S.A. i Skarbem Państwa w sprawie procesu przejęcia kontroli kapitałowej przez PKN ORLEN S.A. nad Grupą LOTOS S.A.

Aneks nr 3 zostanie opublikowany na stronie internetowej PKN ORLEN S.A. www.orlen.pl w zakładce „Relacje inwestorskie/ Obligacje/ Obligacje dla inwestorów indywidualnych 2017/ Prospekt emisyjny".

Patrz także: raport bieżący nr 98/2017 z 20 lipca 2017 roku, raport bieżący nr 7/2018 z 13 stycznia 2018 roku oraz raport bieżący nr 22/2018 z 16 lutego 2018 roku.

Raport sporządzono na podstawie Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Zarząd PKN ORLEN S.A.