Nr 33/2018  |  15-03-2018

Propozycja Zarządu PKN ORLEN S.A. dotycząca podziału zysku netto Spółki za 2017 rok


Zarząd PKN ORLEN S.A. („Spółka”) informuje, że postanowił zaproponować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki, by zysk netto Spółki za 2017 rok w wysokości 6 101 792 575,09 PLN podzielić w następujący sposób:

- kwotę 1 283 127 183,00 PLN przeznaczyć na wypłatę dywidendy (3,00 PLN na 1 akcję),
- pozostałą kwotę w wysokości 4 818 665 392,09 PLN przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

Zarząd PKN ORLEN S.A. proponuje 20 lipca 2018 roku jako dzień dywidendy oraz 3 sierpnia 2018 roku jako dzień wypłaty dywidendy.

Rekomendacja Zarządu Spółki zostanie przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu PKN ORLEN S.A., które podejmie ostateczną decyzję w tej kwestii.

Raport sporządzono na podstawie Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Zarząd PKN ORLEN S.A.