Nr 38/2018  |  29-03-2018

Rezygnacja Pana Ryszarda Lorka z objęcia funkcji członka Zarządu PKN ORLEN S.A.

PKN ORLEN S.A. („Spółka”) informuje, że 29 marca 2018 roku do Spółki wpłynęła rezygnacja Pana Ryszarda Lorka z objęcia od dnia 10 kwietnia 2018 roku funkcji członka Zarządu ds. Handlowych PKN ORLEN S.A.

Patrz także: raport bieżący nr 36/2018 z 22 marca 2018 roku.

Raport sporządzono na podstawie § 5 ust. 1 pkt 21 oraz § 27 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r. poz. 133 z późn. zm.).

Zarząd PKN ORLEN S.A.