Nr 87/2018  |  27-06-2018

Podsumowanie oferty obligacji PKN ORLEN S.A. serii E oraz programu publicznych emisji obligacji

PKN ORLEN S.A. („Spółka”) informuje o wynikach oferty obligacji serii E ("Obligacje"), emitowanych w ramach programu publicznych emisji obligacji, objętego prospektem emisyjnym zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 20 lipca 2017 roku („Program”) oraz o szacunkowej wysokości kosztów poniesionych dla całego Programu.

Zapisy na oferowanych 2 000 000 Obligacji prowadzono od 18 czerwca 2018 roku do 25 czerwca 2018 roku. Oferta nie była podzielona na transze. Przydziału Obligacji dokonano 27 czerwca 2018 roku. 

W okresie subskrypcji 1 245 inwestorów złożyło zapisy na 2 102 907 sztuk Obligacji. Spółka przydzieliła 2 000 000 Obligacji 1 230 inwestorom. Zgodnie z zapisami prospektu emisyjnego Spółka dokonała redukcji zapisów złożonych od 22 czerwca 2018 roku (włącznie) do 25 czerwca 2018 roku (włącznie). Średnia stopa redukcji wyniosła 68,42%.

Obligacje były obejmowane po cenie emisyjnej wynoszącej od 100,00 PLN do 100,06 PLN w zależności od dnia złożenia zapisu. 

Spółka nie zawierała umów subemisji w związku z ofertą Obligacji.

Wartość emisji, rozumiana jako iloczyn liczby Obligacji objętych ofertą i ceny emisyjnej, wyniosła 200 010 423,85 PLN.

Koszty Programu, w ramach którego zostało przeprowadzonych pięć emisji obejmujących 2 000 000 obligacji Serii A, 2 000 000 obligacji Serii B, 2 000 000 obligacji Serii C, 2 000 000 obligacji Serii D, oraz 2 000 000 obligacji Serii E, szacowane są na około 14 gr na jedną sztukę obligacji p.a. lub około 5,5 mln PLN łącznie na cały program.

Z uwagi na brak ostatecznego rozliczenia kosztów Programu do dnia przekazania niniejszego raportu, łączne koszty Programu zostały oszacowane zgodnie z najlepszą wiedzą Spółki. Spółka sporządzi i udostępni do publicznej wiadomości raport bieżący dotyczący ostatecznej wysokości kosztów Programu, w tym kosztów według ich tytułów wraz z metodami ich wyliczenia i sposobami ujęcia w sprawozdaniu finansowym oraz średniego kosztu przeprowadzenia ofert przypadającego na jedną oferowaną obligację, po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem Programu.

Koszty Spółki związane z oferowaniem obciążają koszty działalności Spółki.

Patrz także: raport bieżący nr 78/2018 z 25 czerwca 2018 roku, raport bieżący nr 71/2018 z 13 czerwca 2018 roku, raport bieżący nr 70/2018 z 12 czerwca 2018 roku.

Raport sporządzono na podstawie: § 16 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz. 757).

​Zarząd PKN ORLEN S.A.