Nr 47/2018  |  25-04-2018

Warunki emisji obligacji PKN ORLEN S.A. serii C

PKN ORLEN S.A. („Spółka”) przekazuje ostateczne warunki emisji dla obligacji serii C w ramach programu publicznych emisji obligacji skierowanych do inwestora indywidualnego („Program”), objętego prospektem emisyjnym zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 20 lipca 2017 roku:

1. Okres przyjmowania zapisów na obligacje: od 7 maja 2018 roku do 21 maja 2018 roku (przy czym może on zostać skrócony w przypadku wystąpienia Dnia Przekroczenia Zapisów)
2. Termin przydziału obligacji: 22 maja 2018 roku
3. Przewidywany dzień emisji: 5 czerwca 2018 roku
4. Dzień ostatecznego wykupu: 5 czerwca 2022 roku
5. Liczba obligacji emitowanych w danej serii: do 2.000.000
6. Łączna wartość nominalna obligacji emitowanych w danej serii: do 200.000.000 PLN
7. Oprocentowanie: zmienne
8. Marża dla obligacji o zmiennym oprocentowaniu: 1,2 %
9. Stopa bazowa dla obligacji o zmiennym oprocentowaniu: WIBOR dla 6 miesięcznych depozytów
10. Wartość nominalna jednej obligacji: 100 PLN
11. Cena emisyjna: uzależniona od dnia składania zapisów; mieści się w przedziale od 100,00 PLN do 100,11 PLN
12. Rating programu emisji obligacji: A (pol) 
13. Mechanizm przydziału: szczegółowe warunki przydziału znajdują się w Ostatecznych Warunkach Oferty Obligacji.

Łączna wartość wszystkich zobowiązań Spółki, zgodnie z ostatnim opublikowanym jednostkowym sprawozdaniem finansowym za 2017 rok, wynosi  21 787 mln PLN.

Perspektywy kształtowania się zobowiązań do czasu całkowitego wykupu obligacji należy oceniać na podstawie informacji przekazywanych przez Spółkę jako spółkę publiczną, w trybie i na zasadach określonych przez ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, a także na podstawie treści dokumentów informacyjnych, które będą publikowane w związku z emisją obligacji.

Do niniejszego raportu dołączono Ostateczne Warunki Oferty zawierające w załączniku Ostateczne Warunki Emisji Obligacji serii C.

Patrz także: raport bieżący nr 46/2018 z 24 kwietnia 2018 roku, raport bieżący nr 101/2017 z 21 lipca 2017 roku, raport bieżący nr 98/2017 z 20 lipca 2017 roku, raport bieżący nr 93/2017 z 5 lipca 2017 roku, raport bieżący nr 69/2017 z 24 maja 2017 roku oraz raport bieżący nr 58/2017 z 26 kwietnia 2017 roku.

Raport sporządzono na podstawie art.24 ust.1, art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. 2018 r. poz. 512) oraz Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Zarząd PKN ORLEN S.A.