Nr 50/2018  |  27-04-2018

Aneks do umowy pomiędzy PKN ORLEN S.A. a Saudi Aramco na dostawy ropy saudyjskiej

Zarząd PKN ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”) informuje, że w dniu 27 kwietnia 2018 roku podjął decyzję o podpisaniu aneksu do kontraktu z dnia 6 maja 2016 r. z Saudi Aramco z siedzibą w Dhahranie, w Arabii Saudyjskiej („Aneks”). Na podstawie Aneksu Saudi Aramco będzie dostarczać do rafinerii z Grupy Kapitałowej ORLEN ropę naftową Arabian Extra Light, w ilości około 100 tysięcy ton miesięcznie. PKN ORLEN S.A. ma prawo wskazania każdorazowo kierunku dostaw. Cena dostarczanej ropy naftowej, liczona będzie zgodnie z praktyką rynkową. Umowa została zawarta na okres od 1 maja 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku i będzie automatycznie przedłużana na kolejne lata, o ile żadna ze stron jej nie wypowie zgodnie ze stosownymi zapisami umownymi.

Patrz także: raport bieżący nr 107/2016 z 6 maja 2016 roku.

Raport sporządzono na podstawie Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Zarząd PKN ORLEN S.A.