Nr 51/2018  |  08-05-2018

Przekroczenie liczby dostępnych obligacji Serii C, skrócenie okresu przyjmowania zapisów i zmiana terminu przydziału


PKN ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”, „Spółka”) informuje, że skrócony został okres przyjmowania zapisów na obligacje serii C w ramach programu publicznych emisji obligacji skierowanych do inwestora indywidualnego, objętego prospektem emisyjnym zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 20 lipca 2017 roku. Termin zakończenia przyjmowania zapisów, określony w ostatecznych warunkach oferty na 21 maja 2018 roku, został przesunięty na 8 maja 2018 roku.

W dniu rozpoczęcia zapisów, tj. 7 maja 2018 roku złożono zapisy na liczbę obligacji serii C większą od łącznej liczby oferowanych obligacji serii C, co powoduje, że w dniu 7 maja 2018 roku wystąpił Dzień Przekroczenia Zapisów w rozumieniu pkt. 4 Ostatecznych Warunków Oferty zawierających w załączniku Ostateczne Warunki Emisji Obligacji serii C opublikowanych przez Spółkę w raporcie nr 47/2018 z 25 kwietnia 2018 roku. 

Zapisy złożone w okresie od 7 maja 2018 roku (włącznie) do 8 maja 2018 roku (włącznie) zostaną proporcjonalnie zredukowane. Szczegółowy sposób redukcji zapisów określony jest w Ostatecznych Warunkach Oferty Obligacji serii C. 

Zmianie uległ także termin przydziału Obligacji serii C. PKN ORLEN S.A. dokona przydziału Obligacji serii C w dniu 10 maja 2018 roku.

Patrz także: raport bieżący nr 47/2018 z 25 kwietnia 2018 roku, raport bieżący nr 46/2018 z 24 kwietnia 2018 roku.


Raport sporządzono na podstawie: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Zarząd PKN ORLEN S.A.