Nr 52/2018  |  10-05-2018

Podsumowanie oferty obligacji PKN ORLEN S.A. serii C

PKN ORLEN S.A. („Spółka”) informuje o wynikach oferty obligacji serii C ("Obligacje"), emitowanych w ramach programu publicznych emisji obligacji, objętego prospektem emisyjnym zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 20 lipca 2017 roku.
 
Zapisy na oferowanych 2 000 000 Obligacji prowadzono od 7 maja 2018 roku do 8 maja 2018 roku. Oferta nie była podzielona na transze. Przydziału Obligacji dokonano 10 maja 2018 roku.
 
W okresie subskrypcji 689 Inwestorów złożyło zapisy na 2 720 807 sztuk Obligacji. Spółka przydzieliła 2 000 000 Obligacji 689 Inwestorom. Zgodnie z zapisami prospektu emisyjnego Spółka dokonała redukcji zapisów złożonych od 7 maja 2018 roku (włącznie) do 8 maja 2018 roku (włącznie). Średnia stopa redukcji wyniosła 26,49 %.
 
Obligacje były obejmowane po cenie emisyjnej wynoszącej od 100,00 PLN do 100,01 PLN w zależności od dnia złożenia zapisu.
 
Spółka nie zawierała umów subemisji w związku z ofertą Obligacji.
 
Wartość emisji, rozumiana jako iloczyn liczby Obligacji objętych ofertą i ceny emisyjnej, wyniosła 200 002 734,22 PLN.
 
Z uwagi na brak ostatecznego rozliczenia kosztów emisji do dnia przekazania niniejszego raportu, Spółka sporządzi i udostępni do publicznej wiadomości raport bieżący z kosztami emisji, w tym kosztami według ich tytułów, po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem oferty jednak nie później niż w terminie wymaganym dla przekazania tej informacji w drodze raportu bieżącego.
 
Koszty Spółki związane z oferowaniem Obligacji obciążają koszty działalności Spółki.
 
Patrz także: raport bieżący nr 51/2018 z 8 maja 2018 roku, raport bieżący nr 47/2018 z 25 kwietnia 2018 roku, raport bieżący nr 46/2018 z 24 kwietnia 2018 roku.
 
Raport sporządzono na podstawie: § 16 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz. 757).

Zarząd PKN ORLEN S.A.