Nr 54/2018  |  15-05-2018

Uruchomienie emisji serii D obligacji PKN ORLEN S.A. w ramach programu z 2017 roku


PKN ORLEN S.A. („Spółka”) informuje, że 15 maja 2018 roku Zarząd Spółki zadecydował o uruchomieniu emisji serii D obligacji na okaziciela  w ramach programu publicznych emisji obligacji skierowanych do inwestorów indywidualnych („Program”), objętego prospektem emisyjnym zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 20 lipca 2017 roku. Ostateczne warunki emisji obligacji serii D zostały przekazane przez Spółkę do Komisji Nadzoru Finansowego i zostaną  opublikowane przez Spółkę 16 maja 2018 roku, w formie raportu bieżącego oraz na stronie internetowej PKN ORLEN S.A. www.orlen.pl w zakładce „Relacje inwestorskie”.

Program emisji obligacji zakłada wyemitowanie w kilku seriach obligacji do łącznej kwoty 1 mld PLN w okresie 12 miesięcy od daty zatwierdzenia prospektu. Kolejne serie obligacji będą oferowane w trybie oferty publicznej. Spółka planuje wprowadzanie obligacji do obrotu na rynku regulowanym w ramach Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Serie A i B obligacji wyemitowanych w ramach Programu notowane są na rynku Catalyst.

Patrz także: raport bieżący nr 101/2017 z 21 lipca 2017 roku, raport bieżący nr 98/2017 z 20 lipca 2017 roku, raport bieżący nr 93/2017 z 5 lipca 2017 roku, raport bieżący nr 69/2017 z 24 maja 2017 roku oraz raport bieżący nr 58/2017 z 26 kwietnia 2017 roku.

Raport sporządzono na podstawie Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Zarząd PKN ORLEN S.A.