Nr 56/2018  |  18-05-2018

Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła aneks nr 4 do prospektu dotyczącego programu emisji obligacji


PKN ORLEN S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że 17 maja 2018 roku Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła aneks nr 4 do prospektu dotyczącego programu publicznych emisji obligacji skierowanych do inwestorów indywidualnych („Aneks nr 4”). Prospekt emisyjny został pierwotnie zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 20 lipca 2017 roku, natomiast aneks nr 1 do tego prospektu w dniu 12 stycznia 2018 roku, aneks nr 2 w dniu 15 lutego 2018 roku, a aneks nr 3 w dniu 6 marca 2018 roku.

Aneks nr 4 został sporządzony w związku z:
- podpisaniem 11 maja 2018 roku umowy o ochronie informacji pomiędzy PKN ORLEN S.A. oraz PERN S.A. („PERN”) i Operatorem Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. („GAZ-SYSTEM”) oraz Inowrocławskimi Kopalniami Soli SOLINO S.A. („IKS SOLINO”) i Kopalnią Soli Lubień Sp. z o.o. („KS Lubień”) w celu określenia warunków, na jakich strony udostępniać będą sobie informacje, w związku z zamiarem podjęcia współpracy w zakresie potencjalnej transakcji sprzedaży części spośród aktywów logistycznych PKN ORLEN S.A. oraz należących do Emitenta akcji IKS SOLINO i udziałów KS Lubień, a także ustalenia współpracy w zakresie dalszego korzystania z powyższych aktywów przez PKN ORLEN S.A. i podmioty wchodzące w skład grupy kapitałowej Emitenta w przypadku ich zbycia na rzecz PERN i GAZ-SYSTEM;
- wejściem w życie rozporządzenia (UE) 2016/1011 z dnia 8 czerwca 2016 roku w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych i zmieniające dyrektywy 2008/48/WE i 2014/17/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 596/2014.

Aneks nr 4 zostanie opublikowany na stronie internetowej PKN ORLEN S.A. www.orlen.pl w zakładce „Relacje inwestorskie/ Obligacje/ Obligacje dla inwestorów indywidualnych 2017/ Prospekt emisyjny".

Patrz także: raport bieżący nr 98/2017 z 20 lipca 2017 roku, raport bieżący nr 7/2018 z 13 stycznia 2018 roku, raport bieżący nr 22/2018 z 16 lutego 2018 roku oraz raport bieżący nr 29/2018 z 7 marca 2018 roku.


Raport sporządzono na podstawie Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Zarząd PKN ORLEN S.A.