Nr 63/2018  |  30-05-2018

Data pierwszego notowania obligacji serii C

PKN ORLEN S.A. informuje, że 30 maja 2018 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę określającą datę pierwszego notowania obligacji serii C (ISIN PLPKN0000174) na 4 czerwca 2018 roku. Obligacje zostały wyemitowane przez PKN ORLEN S.A. w ramach programu publicznych emisji obligacji, objętego prospektem emisyjnym zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 20 lipca 2017 roku.

Patrz także: raport bieżący nr 62/2018 z 30 maja 2018 roku, raport bieżący nr 57/2018 z 22 maja 2018 roku, raport bieżący nr 52/2018 z 10 maja 2018 roku, raport bieżący nr 51/2018 z 8 maja 2018 roku, raport bieżący nr 47/2018 z 25 kwietnia 2018 roku, raport bieżący nr 46/2018 z 24 kwietnia 2018 roku.

Raport sporządzono na podstawie: § 17 ust.1 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz. 757).

Zarząd PKN ORLEN S.A.