Nr 64/2018  |  30-05-2018

Uzupełnienie dokumentów na ZWZ PKN ORLEN S.A. zwołane na 26 czerwca 2018 roku

PKN ORLEN S.A. („Spółka”) przekazuje w załączeniu uzupełnienie dokumentów, opracowanych przez Radę Nadzorczą Spółki, które będą przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKN ORLEN S.A. zwołanego na 26 czerwca 2018 roku. 

Patrz także: raport bieżący nr 61/2018 z 29 maja 2018 roku.

Raport sporządzono na podstawie § 19 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz. 757).

Zarząd PKN ORLEN S.A.