Nr 65/2018  |  04-06-2018

Wniosek akcjonariusza Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK o zmianę do porządku obrad ZWZ PKN ORLEN S.A. zwołanego na 26 czerwca 2018 roku

PKN ORLEN S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 4 czerwca 2018 roku wpłynął do Spółki złożony na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych wniosek Akcjonariusza Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK o umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKN ORLEN S.A., zwołanego na 26 czerwca 2018 roku, punktu: „Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki”.
Dodanie ww. punktu do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w ocenie Akcjonariusza, ma na celu stworzenie akcjonariuszom możliwości realizacji w trakcie najbliższego Walnego Zgromadzenia prawa do ustalania składu Rady Nadzorczej. 

Wniosek Akcjonariusza wraz ze zgłoszonym przez niego projektem uchwały Walnego Zgromadzenia jest załączony do niniejszego raportu bieżącego.

PKN ORLEN S.A. opublikuje zmieniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, niezwłocznie po tym jak Zarząd Spółki podejmie stosowną uchwałę.
Wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie internetowej Spółki pod adresem www.orlen.pl, zakładka relacje inwestorskie/walne zgromadzenie.

Patrz także: raport bieżący nr 60/2018 z 29 maja 2018 roku.

Raport sporządzono na podstawie § 19 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).