Nr 66/2018  |  05-06-2018

Wniosek akcjonariusza Skarbu Państwa o zmiany do porządku obrad ZWZ PKN ORLEN S.A. zwołanego na 26 czerwca 2018 roku

PKN ORLEN S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 5 czerwca 2018 roku wpłynął do Spółki złożony na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 4 pkt 3 Statutu Spółki wniosek Akcjonariusza Skarbu Państwa o umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKN ORLEN S.A., zwołanego na 26 czerwca 2018 roku, punktu: 
„Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu”.

Akcjonariusz proponuje dokonanie zmiany brzmienia § 7 ust. 1 Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKN ORLEN S.A. z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu, polegającej na dostosowaniu jego treści do ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2017 r., poz. 2190).

Zgłoszony przez Akcjonariusza projekt uchwały Walnego Zgromadzenia jest załączony do niniejszego raportu bieżącego.

PKN ORLEN S.A. opublikuje zmieniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, niezwłocznie po tym jak Zarząd Spółki podejmie stosowną uchwałę.
Wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie internetowej Spółki pod adresem www.orlen.pl, zakładka relacje inwestorskie/walne zgromadzenie.

Patrz także: raport bieżący nr 60/2018 z 29 maja 2018 roku.

Raport sporządzono na podstawie § 19 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).