Nr 67/2018  |  06-06-2018

Podsumowanie oferty obligacji PKN ORLEN S.A. serii D


PKN ORLEN S.A. („Spółka”) informuje o wynikach oferty obligacji serii D ("Obligacje"), emitowanych w ramach programu publicznych emisji obligacji, objętego prospektem emisyjnym zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 20 lipca 2017 roku.

Zapisy na oferowanych 2 000 000 Obligacji prowadzono od 21 maja 2018 roku do 4 czerwca 2018 roku. Oferta nie była podzielona na transze. Przydziału Obligacji dokonano 6 czerwca 2018 roku. 

W okresie subskrypcji 795 inwestorów złożyło zapisy na 2 066 180 sztuk Obligacji. Spółka przydzieliła 2 000 000 Obligacji 795 inwestorom. Zgodnie z zapisami prospektu emisyjnego Spółka dokonała redukcji zapisów złożonych w dniu 4 czerwca 2018 roku. Średnia stopa redukcji wyniosła 28,08 %.

Obligacje były obejmowane po cenie emisyjnej wynoszącej od 100,00 PLN do 100,11 PLN w zależności od dnia złożenia zapisu. 

Spółka nie zawierała umów subemisji w związku z ofertą Obligacji.

Wartość emisji, rozumiana jako iloczyn liczby Obligacji objętych ofertą i ceny emisyjnej, wyniosła 200 032 048,15 PLN.

Z uwagi na brak ostatecznego rozliczenia kosztów emisji do dnia przekazania niniejszego raportu, Spółka sporządzi i udostępni do publicznej wiadomości raport bieżący z kosztami emisji, w tym kosztami według ich tytułów, po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem oferty jednak nie później niż w terminie wymaganym dla przekazania tej informacji w drodze raportu bieżącego.

Koszty Spółki związane z oferowaniem Obligacji obciążają koszty działalności Spółki.

Patrz także: raport bieżący nr 55/2018 z 16 maja 2018 roku, raport bieżący nr 54/2018 z 15 maja 2018 roku.

Raport sporządzono na podstawie: § 16 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz. 757).


Zarząd PKN ORLEN S.A.