Nr 68/2018  |  06-06-2018

Zmiana porządku obrad ZWZ PKN ORLEN S.A. zwołanego na 26 czerwca 2018 roku

PKN ORLEN S.A. („Spółka”) informuje, że do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 26 czerwca 2018 roku wprowadzone zostały nowe punkty w brzmieniu: 
1. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki.
2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z  dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu.

Na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, PKN ORLEN S.A. ogłasza nowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zmieniony na żądanie Akcjonariuszy:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy ORLEN i PKN ORLEN S.A. za 2017 rok. 
7. Rozpatrzenie Sprawozdania finansowego PKN ORLEN S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku, a także wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2017.
8. Rozpatrzenie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy ORLEN za rok zakończony 31 grudnia 2017 r.
9. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A. za rok obrotowy 2017.
10. Przedstawienie sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok zakończony 31 grudnia 2017.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy ORLEN i PKN ORLEN S.A. za 2017 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego PKN ORLEN S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy ORLEN za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku.
14. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2017 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2017.
16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2017.
17. Rozpatrzenie wniosku oraz podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki i ustalenia tekstu jednolitego Statutu. 
18. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu.
20. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Powyższa zmiana została dokonana w oparciu o dostarczone do Spółki, na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wnioski Akcjonariuszy:
- Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK z 4 czerwca 2018 roku, z uzasadnieniem stworzenia akcjonariuszom możliwości realizacji w trakcie najbliższego Walnego Zgromadzenia prawa do ustalania składu Rady Nadzorczej.
- Skarbu Państwa z 5 czerwca 2018 roku, z uzasadnieniem dostosowania treści § 7 ust. 1 Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKN ORLEN S.A. z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu do ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2017 r., poz. 2190).

Do niniejszego raportu załączone zostają projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłoszone przez Akcjonariuszy oraz zmieniony przez Zarząd PKN ORLEN S.A. projekt uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie internetowej Spółki pod adresem www.orlen.pl, zakładka relacje inwestorskie/walne zgromadzenie.

Patrz także: raport bieżący nr 60/2018 z 29 maja 2018 roku, raport bieżący nr 65/2018 z 5 czerwca 2018 roku i raport bieżący nr 66/2018 z 6 czerwca 2018 roku.

Raport sporządzono na podstawie § 19 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).

Zarząd PKN ORLEN S.A.