Nr 69/2018  |  12-06-2018

Program rozwoju petrochemii PKN ORLEN S.A. do 2023 roku


PKN ORLEN S.A. („Spółka”) informuje, że 12 czerwca 2018 roku Zarząd Spółki zatwierdził program rozwoju Petrochemii PKN ORLEN S.A. („Program”) do 2023 roku, który stanowić będzie podstawę do aktualizacji strategii Spółki w obszarze rozwoju aktywów petrochemicznych. 

Szacowany budżet niezbędny dla realizacji inwestycji wchodzących w skład Programu w kwocie ok. 8,3 mld PLN zostanie zabezpieczony w przygotowywanym przez Spółkę średnioterminowym planie finansowym Spółki. Szacowany roczny wzrost zysku operacyjnego EBITDA PKN ORLEN S.A. po zakończeniu inwestycji przewidzianych w Programie może wynieść ok. 1,5 mld PLN.

Zatwierdzony dzisiaj program rozwoju Petrochemii PKN ORLEN S.A. zakłada realizację trzech kluczowych inwestycji:
- budowę kompleksu Pochodnych Aromatów
- rozbudowę Kompleksu Olefin,
- rozbudowę zdolności produkcyjnych Fenolu
wspartych rozwojem zaplecza badawczo-rozwojowego, niezbędnego dla jego realizacji.

Raport sporządzono na podstawie Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Zarząd PKN ORLEN S.A.