Nr 76/2018  |  20-06-2018

Data pierwszego notowania obligacji serii D


PKN ORLEN S.A. informuje, że 19 czerwca 2018 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę określającą datę pierwszego notowania obligacji serii D (ISIN PLPKN0000182) na 21 czerwca 2018 roku. Obligacje zostały wyemitowane przez PKN ORLEN S.A. w ramach programu publicznych emisji obligacji, objętego prospektem emisyjnym zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 20 lipca 2017 roku.

Patrz także: raport bieżący nr 74/2018 z 19 czerwca 2018 roku, raport bieżący nr 72/2018 z 13 czerwca 2018 roku, raport bieżący nr 67/2018 z 6 czerwca 2018 roku, raport bieżący nr 55/2018 z 16 maja 2018 roku, raport bieżący nr 54/2018 z 15 maja 2018 roku.

Raport sporządzono na podstawie: § 17 ust.1 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz. 757).


Zarząd PKN ORLEN S.A.