Nr 77/2018  |  20-06-2018

Zgoda Czeskiego Banku Narodowego na wykup akcji Unipetrol a.s. należących do akcjonariuszy mniejszościowych

PKN ORLEN S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że 20 czerwca 2018 roku Czeski Bank Narodowy wyraził zgodę na przeprowadzenie przez Emitenta wykupu wszystkich akcji spółki Unipetrol a.s. („Unipetrol”) należących do akcjonariuszy mniejszościowych Unipetrol, czyli 10 827 673 akcji, reprezentujących ok. 5,97% kapitału zakładowego Unipetrol („Wykup”). Ponieważ zgoda Czeskiego Banku Narodowego uwzględnia w całości wniosek Spółki, w dniu 20 czerwca 2018 roku Spółka zrzekła się formalnie prawa do odwołania od decyzji Czeskiego Banku Narodowego. W rezultacie Spółka zamierza przeprowadzić Wykup w oparciu o wskazaną decyzję Czeskiego Banku Narodowego.

Spółka zaoferuje w Wykupie cenę 380 CZK za jedną akcję, tj. łączną cenę 4 114 515 740 CZK. Nabycie przez Spółkę ww. akcji nastąpi w drodze przymusowego wykupu akcji akcjonariuszy mniejszościowych. Wykup będzie przeprowadzany z zamiarem wycofania akcji Unipetrol z obrotu na Praskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (Burza cenných papírů Praha, a.s).

Obecnie kolejnym etapem procedury Wykupu będzie zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Unipetrol w celu podjęcia uchwały ws. zatwierdzenia Wykupu. W tym celu w najbliższym czasie Spółka złoży wniosek o zwołanie takiego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unipetrol.

Biorąc pod uwagę wszystkie czynności wymagane przy przeprowadzeniu Wykupu, jego rozliczenie i zamknięcie planowane jest do końca 2018 roku.

Obecnie Emitent posiada łącznie 170 507 091 akcji Unipetrol, stanowiących około 94,03% kapitału zakładowego Unipetrol oraz odpowiadających około 94,03% głosów na walnym zgromadzeniu Unipetrol.

Patrz także: raport bieżący nr 59/2018 z dnia 22 maja 2018 roku.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Zarząd PKN ORLEN S.A.