Nr 79/2018  |  26-06-2018

Pani Anna Wójcik została powołana do składu Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A.


PKN ORLEN S.A. („Spółka”) informuje, że 26 czerwca 2018 roku Dyrektor Departamentu Skarbu Państwa w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w imieniu akcjonariusza Skarbu Państwa, działając na podstawie § 8 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki powołał Panią Annę Wójcik do składu Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A.

PKN ORLEN S.A. opublikuje w kolejnym raporcie bieżącym informacje o posiadanym przez Panią Annę Wójcik wykształceniu, kwalifikacjach i zajmowanych wcześniej stanowiskach, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej.

Pani Anna Wójcik złożyła pisemne oświadczenie, że z chwilą objęcia funkcji w Radzie Nadzorczej PKN ORLEN S.A. nie będzie wykonywać innej działalności będącej konkurencyjną wobec PKN ORLEN S.A., ani też nie będzie wspólnikiem konkurencyjnych spółek cywilnych, osobowych, kapitałowych, nie będzie uczestniczyć w innych konkurencyjnych osobach prawnych jako członek ich organów.
Złożyła również oświadczenie, że nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 700 z późn. zm.).

Raport sporządzono na podstawie § 5 pkt 5 oraz § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz. 757).

Zarząd PKN ORLEN S.A.