Nr 81/2018  |  26-06-2018

Ogłoszenie przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKN ORLEN S.A.

PKN ORLEN S.A. („Spółka”) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKN ORLEN S.A. w dniu 26 czerwca 2018 roku podjęło uchwałę w sprawie ogłoszenia przerwy Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki do 17 lipca 2018 roku, do godziny 11.00. Obrady będą kontynuowane w Płocku, Dom Technika, ul. Kazimierza Wielkiego 41.

Raport sporządzono na podstawie § 19 ust. 1 pkt 5) Rozporządzenia Ministrów Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).

Zarząd PKN ORLEN S.A.