Nr 83/2018  |  26-06-2018

Pan Andrzej Kapała został powołany do składu Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A.

PKN ORLEN S.A. („Spółka”) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKN ORLEN S.A. w dniu 26 czerwca 2018 roku powołało do Rady Nadzorczej Pana Andrzeja Kapała.

Pan Andrzej Kapała

Ukończył studia magisterskie w Wyższej Szkole Zarzadzania i Bankowości w Poznaniu w zakresie zarządzanie przedsiębiorstwem -  dyplom MBA oraz podyplomowe na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu w zakresie zarządzania kadrami, a także zarządzania finansami. Przez 10 lat pracował w Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, będąc dyrektorem oddziału we Wrocławiu, gdzie koncentrował się na doradztwie dla jednostek samorządu terytorialnego i przedsiębiorstw komunalnych w obszarze strategii zarządzania. Następnie przez kilkanaście lat pracował dla spółek prywatnych i komunalnych w obszarze analiz inwestycyjnych i finansowych oraz zarządzania projektami. Autor kilkudziesięciu studiów wykonalności dla inwestycji infrastrukturalnych. Od 6 lat będąc Dyrektorem Biura Administracji w PKO Banku Polskim, zarządza ok. 300 nieruchomościami oraz inwestycjami bankowymi w południowo-zachodniej Polsce.

Pan Andrzej Kapała złożył pisemne oświadczenie, że z chwilą objęcia funkcji w Radzie Nadzorczej PKN ORLEN S.A. nie będzie wykonywać innej działalności będącej konkurencyjną wobec PKN ORLEN S.A., ani też nie będzie wspólnikiem konkurencyjnych spółek cywilnych, osobowych, kapitałowych, nie będzie uczestniczyć w innych konkurencyjnych osobach prawnych jako członek ich organów.
Złożył również oświadczenie, że nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 700 z późn. zm.).

Raport sporządzono na podstawie § 5 pkt 5 oraz § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz. 757).

Zarząd PKN ORLEN S.A.