Nr 84/2018  |  26-06-2018

Uzupełnienie informacji dotyczących powołania Pani Anny Wójcik do składu Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A.

PKN ORLEN S.A. („Spółka”), w uzupełnieniu raportu bieżącego nr 79/2018 z 26 czerwca 2018 roku, przekazuje życiorys zawodowy Pani Anny Wójcik, powołanej do składu Rady Nadzorczej Spółki.

Pani Anna Wójcik
 
Edukacja
2018 Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu, Studia Podyplomowe, Wydział Zarządzania, Master of Business Administration
1998 – 2000 Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji, kierunek – Administracja, tytuł magistra
1995 – 1998 Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu, kierunek – Administracja, tytuł licencjata
 
Doświadczenie zawodowe
Od 2018 – obecnie Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Dyrektor Biura Prezesa Rady Ministrów
2016 – 2018 Ministerstwo Rozwoju, Dyrektor Biura Ministra
2017 – 2018 Ministerstwo Finansów, Dyrektor Biura Ministra
2013 – 2016 EXEQ Sp. z o.o. w Warszawie, Chief Operations Officer
2009 – 2013 Grupa Handlowa „Sangroup” Sp. z o.o. w Warszawie, Asystentka Prezesa Zarządu
2006 – 2008 Spółka Deweloperska „Reescon” Sp. z o.o. w Warszawie, Asystentka Prezesa Zarządu
2003 – 2006 Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego „Universal” S.A. w upadłości w Warszawie, Specjalista ds. Administracji
1998 – 2002 Agencja Reklamowa „Cardinall Agency” Ltd. w Warszawie, Asystentka Prezesa Zarządu

Pani Anna Wójcik złożyła pisemne oświadczenie, że z chwilą objęcia funkcji w Radzie Nadzorczej PKN ORLEN S.A. nie będzie wykonywać innej działalności będącej konkurencyjną wobec PKN ORLEN S.A., ani też nie będzie wspólnikiem konkurencyjnych spółek cywilnych, osobowych, kapitałowych, nie będzie uczestniczyć w innych konkurencyjnych osobach prawnych jako członek ich organów.
Złożyła również oświadczenie, że nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 700 z późn. zm.).

Patrz także: raport bieżący nr 79/2018 z 26 czerwca 2018 roku.

Raport sporządzono na podstawie § 5 pkt 5 oraz § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz. 757).

Zarząd PKN ORLEN S.A.