Nr 86/2018  |  26-06-2018

Projekt uchwały ZWZ zgłoszony przez Akcjonariusza podczas obrad ZWZ

PKN ORLEN S.A. („Spółka”) przekazuje w załączeniu projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („ZWZ”) w sprawie zmiany uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24 stycznia 2017 roku, zgłoszony przez Akcjonariusza PKO BP Bankowy Otwarty Fundusz Emerytalny podczas obrad ZWZ w dniu 26 czerwca 2018 roku.


§ 19 ust. 1 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz. 757).

Zarząd PKN ORLEN S.A.