Nr 61/2018  |  29-05-2018

Projekty uchwał na ZWZ PKN ORLEN S.A. zwołane na 26 czerwca 2018 roku


PKN ORLEN S.A. („Spółka”) przekazuje w załączeniu treść projektów uchwał oraz dokumentów, opracowanych przez Zarząd Spółki, które będą przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKN ORLEN S.A. zwołanego na 26 czerwca 2018 roku. W kolejnych raportach bieżących Spółka będzie uzupełniać komplet materiałów o dokumenty, które zostaną opracowane przez Radę Nadzorczą PKN ORLEN S.A.

Raport sporządzono na podstawie § 19 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz. 757).

Zarząd PKN ORLEN S.A.